Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения