Необходимите документи за кандидатстване за доброволец, съгласно чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г. са:

  1. Заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование по образец Приложение № 1;
  2. Формуляр за кандидатстване по образец Приложение № 2;
  3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво
  4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
  7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Допълнителна информация и бланки за попълване може да бъде получена от Петър Георгиев – старши експерт в отдел „ИДЕУС“ на тел. 0882-882017.

Заповед за комисия