Община Божурище, уведомява всички граждани,

включени в Окончателните списъци по чл.7 ал.1 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, които не са подали заявления за изплащане на полагащата се левова компенсация, че срокът да реализират правата си е до 30 ноември 2016 г. (Съгласно параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове).

Левова компенсация, получават гражданите, които са закупили или започнали изграждане на жилище.

Съгласно параграф 11, ал.4, изплащането на левовите компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез Местните комисии по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на постъпилите заявления за изплащане в срок до 31 декември 2019 г.

 

%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0