КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

На вниманието на собствениците на недвижими имоти:

Стартира изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър гр. Божурище,
с.Гурмазово, с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, общ. Божурище, Софийска област

 

Със ЗАПОВЕД № РД-16-5/30.05.2018г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е

открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните

територии, попадащи в землищата на с.Гурмазово (включително общински център гр.Божурище), с.Пожарево,

с.Пролеша и с.Росоман, общ. Божурище, Софийска област.

Изпълнител на договора “Консултантска агенция АРГУС” ООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособните

лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № 931 от 25.09.2002г.

>КАК , КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите

За гр. Божурище и с. Росоман в Общинската сграда на „Местни данъци и такси“ (стар съвет), ет.2

 

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок
от
22.10.2018г.
до
31.10.2018г.
За с. Гурмазово в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок

от
22.10.2018г.
до
31.10.2018г.
За с. Пожарево в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок

от
22.10.2018г.
до
26.10.2018г.
За с. Пролеша в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок

от
22.10.2018г.
до
26.10.2018г.
или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Gurmazovo@cadastre.bg (важи за с.Гурмазово, гр.Божурище, с.Пожарево, с.Пролеша и

с.Росоман).

Не се представят копия на документи за собственост на различни от посочените по-горе места.

>КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:

–       Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти –

обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини,

офиси и др.);

–       Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено

вещно право, вписани в документите за собственост;

–       Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО

ЗАСНЕМАНЕ ?

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри ще се извършват в периода по

графици за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти

(апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), които ще бъдат обявени в сградата на Службата по геодезия,

картография и кадастър (СГКК) – Софийска област, в сградата на Община Божурище, както и на интернет сайта

на АГКК www.cadastre.bg

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от екипите

на фирмата- изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници

и сградите.

>ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

–       Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

–       Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие

на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

–       След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могата да се отстраняват по реда на Глава VI

от ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията

по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица( собствениците);

–       Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси,

както на изпълнителя, така и на възложителя;

–       С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри,

гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси”.

 

Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, Консултантска агенция АРГУС” ООД –

тел. 02 928 22 81, e-mail: office@argus.cad.bg