На основание чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, се обявява проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец “ТК – Епона, Храбърско, Божурище”, м. Оборище, с. Храбърско, Общ. Божурище, обл. Софийска – за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели за обекта “Ферма за отглеждане на коне”.