Съобщение в Държавен вестник бр. 57 съобщава, че с Решение № 35 от протокол № 5 от 26.05.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват имот с идентификатор 77246.165.9992 и част от имоти с идентификатори 77246.23.31, 77246.24.31, 77246.165.31 и 77246.166.1 по кадастралната карта на с. Хераково за външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 kV на УПИ ХХХVІІ-23.25, кв. 39, с. Хераково, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.