Съобщение в Държавен вестник бр. 57 съобщава, че с Решение № 37 от протокол № 5 от 26.05.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от полски път 77246.55.43 по кадастралната карта на с. Хераково и част от полски път 57100.60.9 по кадастралната карта на с. Пожарево за външно електрозахранване на ТП и КЛ 20 kV за жилищен комплекс от 8 къщи близнаци, намиращи се в УПИ І-60.51, кв. 1, м. Маринча, с. Пожарево, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.