На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец за захранване на тоалетни казанчета, поливна система и противопожарни нужди (водоснабдяване за други цели) към складова база за и офиси в поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. “Новините”, с. Гурмазово, община Божурище