На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното изменение на инвестиционно предложение от страна на Община Божурище, за „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3024 /I-8/ Бобен – Хераково -/SFO1400/ от km 0+000 до km 3+000“