На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното изменение на инвестиционно предложение от страна на Община Божурище, за „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3027 /I-8, Сливница – Божурище/мах. „Черна бара“, община Божурище, от км km 0+000 до km 0+500“