На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното изменение на инвестиционно предложение от страна на Община Божурище, за „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Хераково, община Божурище“ УПИ Ⅰ, кв. 16, по плана на с. Хераково, община Божурище.