На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: “Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м.” в поземлен имот с идентификатор 77246.25.109, м. “Герена”, с. Хераково, община Божурище.