На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: “Изграждане на шестнадесет жилищни сгради и четири собствени водоизточника с дълбочина до 9 м.” в поземлен имот с идентификатор 18174.18.208, м. “Мъртвак”, с. Гурмазово, община Божурище.