На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, се обявява следното съобщение за използването на шахтов кладенец в имот с идентификатор 18174.22.278, с. Гурмазово, община Божурище