УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С последните промени в Закона за гражданската регистрация (обн. ДВ бр.67 от 1999г. и посл. изм. бр.9 от 2011г.) „за извършване на адресна регистрация лицата представят един от следните документи:

1. Документ за собственост

2. Договор за ползване на имота за жилищни нужди”

Освен това собственикът на имота трябва да декларира съгласието си съответното лице да бъде регистрирано на адреса.

В тази връзка Ви уведомяваме, че за да бъде направена адресна регистрация на адрес на територията на община Божурище е необходимо да се представи пред съответните служители в служба ГРАО и кметствата по населени места, документ за собственост на имота /във всички случаи/ и собственоръчно подписана пред длъжностните лица декларация по образец от собственика, в случай че регистриращото се лице не е собственик.

Декларацията може да бъде и с нотариална заверка на подписа на собственика, което го освобождава от задължението да се яви пред длъжностните лица.