С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно обезщетение за учредяване на възмездно сервитутно право върху засегнатите поземлени имоти – частна собственост, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“, за който е одобрен ПУП-ПП със заповед №РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

До собствениците на имоти, върху които възниква сервитутно право във връзка с изграждането на обект „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“, за който е одобрен ПУП-ПП със заповед №РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл.64, ал.4, т.1, т.2 и ал.6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ , както и във връзка със заповед №РД-02-15-156/13.11.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на проект за ПУП-ПП на проектно трасе към обекта.

Определеното Ви обезщетение ще Ви бъде изплатено по нареждане на Кмета на община Божурище или упълномощено от него лице по посочена от Вас банкова сметка след представяне от Ваша страна на следните документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Документ за собственост – копие (нотариален акт, разделителен протокол, договор, решение на съд, решение на Общинска служба „Земеделие“);
  3. Удостоверение за банкова сметка;
  4. Нотариално заверено пълномощно за получаване на цялата сума или договор между наследниците за доброволно разпределение на сумата (ако е приложимо).