phpThumb_generated_thumbnailСРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„Летец Христо Топракчиев”- гр. Божурище

 

Web site: www.soubozhurishte.com
e-mail: souhristotoprakchiev@abv.bg

Сграда-1 и сграда-2
прогимназиален и гимназиален етап

Адрес: гр. Божурище, ул. Иван Вазов №10, 2227

Телефон: 029933162

Сграда-1
Директор: Мая Карамфилова
телефон:0878823098
e-mail: maia_kar@abv.bg

Зам. директор (V-XII клас)
Теодора Танева
телефон:0878395384
e-mail: teodora.taneva@abv.bg

Завеждащ, административна служба
Цветелина Станимирова
телефон: 029933162

Счетоводител
Мая Георгиева

Сграда-2
Педагогиески съветник
Силвия Методиева

Домакин

Надя Маринова

Сграда-3 начален етап

Адрес: гр.Божурище ул.Здравец №5 ,2227

Телефон: 029933990

Зам. директор (I-IV клас)Телефон: 029933990

Венелина Тодорова
телефон:0889455578
e-mail: venelinatd@abv.bg

Средно училище „Летец Христо Топракчиев” е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Създадено е през 1934 година и носи името на един от първите български авиатори, загинали за родината. Училището разполага с три сгради, разположени в двата квартала на града. Предлага образование, което дава възможности за развитие на младите хора във всички сфери на обществото. Гордост за училището са многото му възпитаници, които след завършване на средното си образование успешно са кандидатствали в престижни висши учебни заведения и са се дипломирали като бакалаври и магистри, а днес работят като утвърдени специалисти.

В СУ „Летец Христо Топракчиев” учениците са обучавани от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит. Всички преподаватели имат завършена магистърска степен на образование и продължават да подобряват квалификацията си

Училището разполага с:

-Педагогически съветник работи индивидуално и групово с учениците за формиране на личностно самосъзнание, инициативност, навици за работа в екип, превенция от зависимости, професионална ориентация.

есурсен учител работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти и членовете на екипа за подкрепа на личностното развитие с цел да подкрепи образователния процес на децата със специални образователни потребности. Оказвайки съдействие на семейството и учителите за превенция и справяне с кризи. Консултира и работи с деца – индивидуално и в група, по посока на развитие на социални умения, справяне с гнева, подпомагане на личностното, когнитивното, емоционалното и социалното развитие.

Обучение

СУ „Летец Христо Топракчиев” – град Божурище осъществява обучение на ученици от първи до дванадесети клас. Училището е профилирано в изучаване на информационни технологии, английски език, хореография, хуманитарни науки, софтуерни и хардуерни науки. Учениците имат възможност да участват в различни извънкласни форми, състезания и конкурси. Също така могат да участват в благотворителни и доброволчески инициативи, в които училищната и родителската общност се включват.

Обучението на учениците от начален етап на образование /І-ІV клас/ се провежда в самостоятелна сграда. Обучението на най-малките ученици в самостоятелна сграда е огромно предимство при избор на училище, тъй като дава спокойствие на родителите по отношение сигурността на децата им.

СУ „Летец Христо Топракчиев” предлага:

 • преподавателски екип от високо квалифицирани специалисти;
 • прилагане на система за педагогическа диагностика, контрол и оценяване на знанията на учениците, която да затваря ефективно цикъла на преподаване – усвояване – контрол – корекция на знанията;
 • електронен дневник;
 • изучаване на втори чужд език;
 • прием след 7-ми клас с профил – „Софтуерни и хардуерни науки” или „Хуманитарни науки“;
 • безплатен транспорт за учениците, живеещи в селата на територията на община Божурище. Превозът на ученици се извършва от сградата на училището до автобусните спирки в съответните населени места;
 • столово хранене;
 • безплатна занималня;
 • оборудвани кабинети по химия, физика, биология, информационни технологии, фонетичен кабинет, ресурсен кабинет;
 • изцяло обновено дворно пространство с обособени зони за отдих, включващи беседки, пейки и пешеходни алеи;
 • организиране на извънкласни занимания, като пленери, зелени училища, учебни практики и екскурзии;
 • има създаден ученически съвет, с представители от всички класове, който участва в управлението на училището, като учениците дават предложения и сами организират и реализират дейности и проекти;
 • училищна библиотека;
 • медицински кабинет;
 • училището издава свидетелство за завършено основно образование, диплома за завършено средно профилирано образование;

План-прием

За ученици от І до ІV клас училището предлага профилирано обучение по хореография, за чието провеждане са изградени две хореографски зали. Участието на хореографските паралелки в редица конкурси, фестивали и концерти ги превръща постепенно в добра традиция на училището. В СУ „Летец Христо Топракчиев“ се осъществява целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/. Сформират се групи към всяка паралелка. В часовете по самоподготовка се подготвят домашните работи с помощта на учителя, а в часове за занимания по интереси децата се занимават с творчески задачи.

След завършен ІV клас училището предлага прием в паралелки с профил „Английски език”, „Информационни технологии” и „Хореография”.

План-прием след VІІ клас:

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки” с профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологии. В 10 клас учениците избират трети и четвърти профилиращ предмет.
 • Профил „Хуманитарни науки“ с профилиращи предмети: Български език и литература и Философски цикъл. В 10 клас учениците избират трети и четвърти профилиращ предмет.

За повече информация посетете сайта на училището – http://soubozhurishte.com