ДО

ЖИТЕЛИТЕ

НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 

274585798_832559401467959_5929654850428388463_n

 

Община Божурище напомня, че срокът за заплащане на годишна такса за притежаване на домашно куче е 31-ви март 2022г.

Срокът е регламентиран в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Божурище, като годишната такса, която е определена, е в размер на 10.00 лева.

Всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация или в кметството/кметското наместничество, своя домашен любимец и не са заплатили таксата за притежание на куче, трябва да направят това до края на месец март.

Административната регистрация на всяко домашно куче е задължителна, в т.ч. и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата. Регистрира се в Общината или в кметството/кметското наместничество по местоживеене по образец (Заявление) с приложено копие от заверен ветеринарномедицински паспорт включващ годишна ваксина против бяс, отразена идентификация на животното и извършена кастрация, при налична такава.

Съгласно чл.116 от ЗМДТ за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

От такса се освобождават стопани на:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на хора с увреждания;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;
  • кучета, който придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава заявление в общината по постоянния му адрес/седалище.

За нарушаване разпоредбите на Закона за защита на животните и Наредбата за животните компаньони на територията на община Божурище, се налагат следните глоби:

На собственик на куче, който наруши разпоредбите на Раздел 4 от Наредбата за животните компаньони на територията на община Божурище, се издава предписание за извършване на регистрация. Ако след срока, даден в предписанието, кучето не бъде регистрирано съгласно чл. 10 от цитираната наредба, на нарушителя се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН).