ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-167/13.05.2019г. на Кмета на Община Божурище.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – Бистро с два склада, тоалетна и кухня, ведно с Предверие, част от масивна едноетажна сграда с предназначение фитнес и бистро, находяща се в УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, с. Хераково, Община Божурище, с площ от 63.04 м2, за извършване на търговска дейност, като изрично се забранява продажбата на алкохол на територията на Бистрото.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред и да имат правото да извършват търговска дейност.

  1. Начална тръжна цена

– 94.56 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

  1. Депозит за участие:

 – 113.47 лева

3. Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 28.05.2019г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.

  1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 14.05.2019 г. до 28.05.2019 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на Кмета на с. Хераково, тел.0882882011

5.Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Общината – най-късно до 09.00 часа на 29.05.2019 г.

  1. Дата, място и час на провеждане на търга – 29.05.2019г. от 11.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110