41cadfc0e91f85c36a94d215559cecedНа 31 октомври 2016г., Община Божурище подаде проектно предложение по процедура – Активно включване, наименование на предложението – „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на жителите на община Божурище“ по Оперативна програма – Развитие на човешките ресурси, Приоритетни оси – Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Община Божурище кандидатства по настоящата процедура, с цел по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Предвидени са дейности по Компонент 1 и Компонент 2. Проектното предложение предвижда процес на идентифициране на потребителите, подали заявление за ползване на услуги и участие в мерки за включване в пазара на труда по Компонент 1, както и утвърждаване на крайните потребители на услугите по Компонент 2. Проектът предоставя възможности за обучение на 10 лица от следните целеви групи по проекта: лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата, които са без лични доходи и не могат да задоволяват свои основни жизнени потребности; хора в риск от социална изолация и бедност и неактивни лица, както и придобиването на професионални умения и квалификация в професиите – охранител по Компонент 1.
Професиите са съобразени с нуждите на местния пазар на труда.
Обучението ще се проведе след приключване на дейностите по идентифициране и мотивиране на целевата група, както и след провеждането на анкетата, отразяваща индивидуалните потребности на всяко едно от лицата. Община Божурище, като бенефициент по проекта, се ангажира за наемането на 5 лица по професия – охранител за период до 6 месеца. Натрупаният опит през тези месеци ще бъде предпоставка за по-¬лесна интеграция на пазара на труда.

bcd93b059b8114e532623c5532b34d8dЩе бъде създадена нова социална услуга за жителите на общината “Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) по Компонент 2. Предвидени са мотивационни обучения, консултации и супервизии за целевите групи по проекта. Дейностите по информация и публичност, включват отразяване на всички инициативи с целевата група – мотивационни кампании, обучения, наемане на работа и популяризиране на предоставяната интегрирана услуга в Община Божурище.