ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

Родена на 09 август 1977 г. в гр. София

Семейно положение: омъжена с едно дете

Образование: БАКАЛАВЪР – специалност “Икономика и организация на труда” (УНСС) и МАГИСТЪР „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ (СУ “Св. Климент Охридски” – гр.София)

Професионален опит – изцяло в Община Божурище

  1. от м.август 2001 до м.юли 2006 – деловодител
  2. от м.август 2006г. до м.януари 2008г. – ст.експерт „Евроинтеграция”
  3. от м.февруари 2008г. – секретар на община Божурище

За контакти:

тел. +359 2 993 32 17

Факс: +359 2 993 3104

e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

Приемни дни: Четвъртък от 830 до 1230 часа

ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА (ЧЛ.43 от ЗМСМА)

Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината. Секретарят на общината организира и отговаря за:

  1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
  2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
  3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
  4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
  5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
  6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.