ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №2/27.01.2022г., в сила от 01.03.2022г.

Ръководство на общината

Кмет – ГЕОРГИ ДИМОВ

Заместник кмет – ГАБРИЕЛА ДОНЧЕВА – ТЕРЗИЙСКА

Ресорни направления – Устройство на територията, местни данъци и такси.

Заместник-кмет –   АНГЕЛ БУХЛАРСКИ

Ресорни направления – Общинска собственост, обществени поръчки и стопански дейности ( транспорт, снегопочистване, сметоизвозване, екология улично освтление )

Заместник-кмет – ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА

Ресорни направления – Здравеопазване, образование, култура, спорт и социални дейности

Секретар на общината – ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

Длъжности, пряко подчинени на кмета на общината

Финансов контрольор – СТАНКА ПЕТРОВА

Главен архитект – Арх. ГЕНАДИ КОСТАДИНОВ

Юрисконсулт – СВЕТОСЛАВ КРЪСТЕВ

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Ръководител на звеното – ХРИСТИНА ПАУНОВА

Вътрешен одитор –

ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Началник отдел –НЕВЕНА ПЕТРОВА

Счетоводител – ВАЛЯ АТАНАСОВА

Счетоводител –

Счетоводител –

Счетоводител /каса/ – ЙОРДАНКА ПОПОВА

Главен специалист /бюджет и човешки ресурси/ – РУМЯНА ВАСИЛЕВА

Изпълнител /домакин/ – НАДЕЖДА ПАВЛОВА

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ”

Началник отдел – ВЕСЕЛА БОНЕВА

Младши експерт /ГРАО/ – СИЛВИЯ ЕВСТАТИЕВА

Старши специалист /деловодство/ – ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА

Старши специалист /деловодство/ – БОЙКА АСЕНОВА

Технически сътрудник –

Старши специалист /Архив/ – МИЛЕНА НИКОЛОВА

Специалист /ГРАО – с.Пролеша/ – ВЕНЦИСЛАВА БЪРЛАТОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Хераково/ – ВАСИЛКА БОЖИЛОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Храбърско/ – ЕЛЕНА ЕВСТАТИЕВА

Изпълнител /призовкар/ – ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА

Изпълнител-шофьор – ВЕНЕЛИН КОСТАДИНОВ

Изпълнител-шофьор – РОСЕН КИРИЛОВ

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

Началник отдел – Арх. МИЛЕНА НИКОЛОВА

Главен инженер – инжДИЛЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

Старши инспектор /контрол по строителството/ – инж. ТАНКО ТАНКОВ

Инспектор /контрол по строителството/ –

Младши експерт  – СЛАВКА ПАНДЕЛОВА

Старши специалист /районен техник/ – ПЕТЯ ЖАБИЛОВА

Старши специалист /районен техник/ – СЛАВЕЙКА АНТОВА – ГОНТИКА

Старши специалист /инвеститорски контрол/ – ПЕНКА СЛАВКОВА

Старши специалист / ЕСУТ / – ВЕНЦИСЛАВ РАДЕВ

ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

Началник отдел –

Юрисконсулт – СИЛВЕТ ЧАУШЕВА

Старши експерт /обществени поръчки/ –

Старши експерт /ОМП/ – ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

Старши експерт /общинска собственост/ –

Специалист – КРИСТИЯНА АНГЕЛОВА

Младши експерт /общинска собственост/ –

Младши експерт /еколог/- МАРИЯ КОСТАДИНОВА

Специалист  – ИВО ВАЛЕНТИНОВ

Младши експерт –

ОТДЕЛ „КУЛТУРА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ”

Началник отдел –

Старши експерт /социални дейности/ – ВЕРА ИВАНОВА

Младши експерт /образование/ – ИВЕТА ИВАНОВА

Младши експерт /спорт/ – ДОБРОМИР ЛАЗАРОВ

Младши експерт /култура и връзки с обществеността/ – ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Началник отдел – ГАЛЯ КОНСТАНТИНОВА

Старши експерт /МДТ/ – НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Младши експерт /МДТ/ – АНИ СИМИТЧИЙСКА

Старши специалист /МДТ – каса/ – ЗОЯ ТОДОРОВА

 

Органограма