ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2024 – 2027

На основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Божурище открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски окръжен съд за мандат 2024 – 2027, както следва:

За Софийски окръжен съд – 2 (двама) съдебни заседатели, които Общински съвет – Божурище трябва да предложи. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен съд

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Съгласно чл. 67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, което се установява служебно от комисията;

5. не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал.3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, може да се кандидатира за съдебен заседател.

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Кандидатите подават в срок до 17,30 часа на 09.08.2024г. в Деловодството на Община Божурище, бул.Европа №85 следните документи:

1. Заявление за кандидатстване (Приложение №1)

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет-Божурище да се обръща за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие (Приложение №2);

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №3);

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

10. декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 4).

НАЧИН И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

С Решение №67  от 31.05.2024г. Общински съвет – Божурище избра временна комисия, която да приема заявления от кандидати за съдебни заседатели към СОС, проведе събеседване/изслушване с тях и изготви списък с одобрените кандидати, по реда и при условията на Закона за съдебната власт.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи ще се публикуват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg, раздел „ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“, най-малко 14 дни преди датата на изслушването им по чл. 68а от Закона на съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет-Божурище може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Божурище становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет-Божурище в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на община Божурище, раздел „ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“  заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет-Божурище, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

Приложения:

Приложение № 1 – Заявление за кандидатстване

Приложение № 2 – Писмено съгласие

Приложение № 3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Приложение № 4 – Декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ

ВЕСЕЛКА СИМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ