СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ №118/28.11.2019г.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

Председател:

Членове:


Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

Председател:

Членове:


Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

Председател:

Членове:


Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

Председател:

Членове:


Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

Председател:

Членове:


Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател:

Членове: