СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ №120/30.11.2023г.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

Председател: Веселка Симова

Членове: Весела Петрова , Десислав Панов

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

Председател: Георги Аспарухов

Членове: Кирил Денин, Иван Миланов


Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

Председател: Ваня Аризанова 

Членове: Емил Лазаров, Иван Миланов


Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

Председател: Михаил Славчев

Членове: Емил Лазаров, Филип Димитров


Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

Председател: Весела Петрова

Членове: Жанета Тодорова, Петър Даскалов


Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател: Иван Иванов

Членове: Веселка Симова, Кирил Денин