ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – 05.2024Г.

Обяснителна записка към ОУП 

Графични материали към ОУП 

1. Опорен план на Божурище 
2. Опорен план на собствеността
3. Категория на земеделската земя
4. Топографска карта Божурище
5. Регионални условия и връзки на Божурище в ЮЗР1
6. Центрове на растеж и оси на развитие в София
7. Селищна структура и обитаване
8. Социални услуги
9. Комуникационно-транспортна мрежа
10. Инженерна инфраструктура – Електроснабдяване
11. Инженерна инфраструктура – ВиК

12. Зелена система, спорт, отдих и туризъм
13. Защитени и нарушени територии
14. Геоложка опасност
15.Защитени територии в обхвата на ЗКН
16. Синтезен чертеж
17. Обществен пътнически транспорт

Становище по екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на община Божурище № СО – 02 – 01/2023г. – Обявено на 22.03.2024г.

13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 24.06.2019г Община Божурище открива процедура за провеждане на консултации по изготвените Общ Устройствен План (ОУП) и доклад за Екологична оценка (ЕО) на ОУП на община Божурище. Крайният срок за провеждане на консултациите по ЕО и ОУП е 17.30 часа на 01.08.2019г.

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомяваме всички заинтересовани лица, че във връзка с процедиране на Окончателен проект на Общ Устройствен План (ОУП) и доклад за Екологична оценка (ЕО) към ОУП се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвения проект на ОУП на Община Божурище и доклад за Екологична оценка към ОУП, на 07 август 2019 г. от 18:00 часа в големия салон на НЧ„Христо Ботев- 1934”, гр. Божурище.

Графичните и текстови материали към проекта са публикувани на интернет страницата на община Божурище и са на разположение всеки работен ден от 08.30-17.30ч. в сградата на Общинска администрация Божурище, бул.”Европа“ №85.

До датата и часа на провежданото на обсъждането в Община Божурище се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно изготвения проект на Общ Устройствен План (ОУП) на община Божурище и доклада на Екологична оценка (ЕО) към ОУП.

След провеждане на общественото обсъждане, Експертна комисия ще разгледа всички постъпили мнения, възражения и въпроси, относно изготвения проект на Общ Устройствен План (ОУП) на община Божурище и доклада на Екологична оценка (ЕО) към ОУП, както по време на обсъждането и консултациите, така и по време на изработването му. В Окончателния Проект на Общ Устройствен План ще бъдат отразени всички промени, съгласно решенията на Комисията.

Графични материали към ОУП

БожурищеСХЕМИ ЗЕМЛИЩА

БОЖУРИЩЕ

ЗлатушаЗЛАТУША

Мала РаковицаМАЛА РАКОВИЦА

ПожаревоПОЖАРЕВО

ПролешаПРОЛЕША

РосоманРОСОМАН

ХераковоХЕРАКОВО

ХрабърскоХРАБЪРСКО

1. Опорен план на Божурище

2. Опорен план на собствеността

3. Категория на земеделската земя

4. Топографска карта_Божурище

5. Божурище в Югозападен район

6. Центрове на растеж и оси на развитие в обхвата на област София

7. Селищна структура и обитаване

8. Обществено обслужване и социална инфраструктура

9. Комуникационно-транспортна мрежа

10. Инженерна инфраструктура – електроснабдяване

11. Инженерна инфраструктура – ВиК

12. Зелена система, спорт, отдих и туризъм

13. Защитени зони. Защитени, нарушени и застрашени от бедствия територии

14. Геоложка опасност

15. Защитени територии в обхвата на ЗКН

16. Прогноза за пространствено и социално-икономическо развитие+ОУП_София

17. Обществен пътнически транпосрт

Обяснителна записка към ОУП

Задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка

Доклад за оценка степента на въздействие на ОУП

Екологична оценка на ОУП