ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ СЛЕДНОТО:                                                        

На регистрация подлежат всички съществуващи водовземни съоръжения, в това чисто кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други.

Това се отнася за:

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Проверка за наличието на регистрация на водовземно съоръжение може да направите в сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“, раздел Регистри / Водовземни съоръжения за подземни води.

Всеки който в предходен период е подал заявления за регистрация и е бил заведен в общинския списък, към този момент се води регистриран и не се налага да подава заявление отново.

Срокът, за подаване на заявления за регистрация на водовземни съоръжения, е до 27 ноември 2020г. като се предоставят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • чрез Система за сигурно електронно връчване.
  • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1.

Редът и начинът за регистрация но нови водовземни съоръжения не се променя.

За да бъде завършен процесът по регистрация, Община Божурище издава удостоверение за наличието на водовземно съоръжение, което се представя пред Басейнова дирекция „Дунавски район“ .

Приложение:

1. ОБРАЗЕЦ РГ2

  1. ОБРАЗЕЦ РС1
  2. Регистър на водовземни съоръжения на територията на община Божурище;