ОБЩИНА  БОЖУРИЩЕ     СОФИЙСКА  ОБЛАСТ

2227 Божурище,бул.”Европа”85., 02/993 29-13, факс 02/993  31-04

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.40, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.24г., ал.9 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, Софийска област с БУЛСТАТ 000776071 и адрес на управление: гр. Божурище, бул. Европа №85, представлявана от ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМОВ – Кмет Община Божурище и ДАРИНА  ЗДРАВКОВА МАДЖАРОВА – Началник отдел „ФБЧР”

Лице за контакт: Цветелина Петрова Димитрова – мл.експерт Отдел ИДЕУС, тел.0878131790

С Ъ О Б Щ А В А

На засегнатото население на с.Храбърско,Община Божурище за Замяна на общински поземлен имот с идентификатор 77400.97.1 (номер по предходен план № 097001), актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1003/10.11.2014 г., вписан на 18.12.2014 г., вх.рег.№ 2425, акт № 30, том 10, дело № 1874/2014 г., им.п. 19644 в Служба по вписванията при Агенция по вписванията – гр. Сливница, с поземлен имоти (ПИ) частна собственост на Надя Цветанова Христова, с идентификатор 77400.97.18 (номер по предходен план № 097018) и ПИ с идентификатор 77400.97.19 (номер по предходен план № 097019), находящи се в землището на село Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, Община Божурище, с цел разширяване на гробищния парк в с.Храбърско.