ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД-281 от 07.07.2020 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за 3(три) години на помещения № 10 и № 16, с предназначение за „магазин-смесен тип със склад“, с площ 53 м2 в сутерена на „Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин“, находяща се в УПИ I 172, кв.14, с. Пожарево, Община Божурище (сградата на Кметство с.Пожарево).

  1. Начална тръжна цена

– 79.50 лева (седемдесет и девет и петдесет стотинки), без включен ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

  1. Депозит за участие:

– 115.00 лева (сто и петнадесет лева)

  1. Тръжна документация – се закупува и получава се на касата на общината, най – късно до 17:00 часа на 27.07.2020 г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.
  2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 14.07.2020 г. до 27.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на кметския наместник на с. Пожарево – моб.тел.0882882014.
  3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 9:00 часа на 28.07.2020 г. в деловодството на общината.
  4. Дата, място и час на провеждане на търга – 28.07.2020 г. от 10.00 часа в сградата на общината.
  5. Допълнителна информация – тел.02/9932913, в.110