ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-403/21.11.2018 г. на кмета на Община Божурище, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.49, с площ 20 567 м2, с.Гурмазово, м.Соленяко, ТПТ:земеделска, НТП: Нива
1.Начална тръжна цена – 34 553.00 лева, без ДДС
2.Депозит за участие – 3 455.30 лева
3.Тръжна документация –получава се на касата на общината, най-късно до 13:00 часа на 07.12.2018г. срещу сумата от 50.00 (петдесет) лева.
4.Оглед на имота – от 03.12.2018г. – 07.12.2018г., вкл., от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
5.Срок за представяне на предложенията за участие – в срок до 14:00 часа на 07.12.2018г. в непрозрачен плик в деловодството на общината.
6. Дата, час и място на провеждане на търга – 10.12.2018 г. от 09:00 часа в сградата на общината.
7.Доп.информация–на тел.02/9932913, в.110