ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД- 107 от  02.04.2019 г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на помещение Аптека, с площ от 224 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост АЧОС № 453/13.05.2004 г., част от сградата на Поликлиниката в гр.Божурище, Община Божурище, находяща се в УПИ X, кв.89 по плана на гр.Божурище, за извършване на търговска дейност за покупко-продажба на лекарствени продукти, като предназначението на обекта е за аптека.

  1. Начална тръжна цена

– 1000.00 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

  1. Депозит за участие:

1200.00 лева

  1. Стъпка на наддаване-50.00 лева

4.Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 23.04.2019г., след заплащане на 50,00 лева (петдесет лева), с включен ДДС.

  1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 10.04.2019 г. до 19.04.2019 г., в часовете между 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
  2. Срок за представяне на предложенията за участие – при явен търг, участниците предоставят на комисията изискуемите от тръжната документация документи в деня за провеждане на търга и не ги входират в деловодството на общината.
  3. Дата, място и час на провеждане на търга – 24.04.2019 г. от 09.00 часа в сградата на общината.
  4. Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110