О Б Я В А
Общинска служба по земеделие – гр. Божурище уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени пред-варителните регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37 в от ЗСПЗЗ (формиране на масиви за ползване на земеделските земи) в землищата на община Божурище.
Регистрите се намират в ОСЗ – Божурище.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица, в срок до 15 август 2023г.
Общинска служба по земеделие гр. Божурище

График на комисия