На основание заповед №РД-306/06.07.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 44 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

                                                                            се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 3 години наПомещение №2, с обща площ 7,00 кв. м. (седем квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост № 1109 / 28.12.2017 г.., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.599.1, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.599, УПИ II599, кв.37, с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5, при следните условия, определени с Решение № 44 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

  1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС:
Общинска сграда с идентификатор 05027.601.599.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор  05027.601.599
помещениеПлощНачална тръжна цена за месечен наем без ДДС
Помещение №27.00 м2лв.
  1. Стъпка на наддаване, както следва:
Общинска сграда с идентификатор 05027.601.599.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор  05027.601.599
помещениеПлощстъпка без ДДС
Помещение №27.00 м2 Лв.

1.3. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:

  • Участниците могат да бъдат юридически лица или физически лица
  1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 21,80 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 1 август 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.
  2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 31.07.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

3.Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 01.08.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

4.Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

5.Дата, час и място за провеждане на търга – на 07.08.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

  •  публикуване във вестник „24 часа“ на 10.07.2023 г.,
  • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 10.07.2023 г.
  • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 10.07.2023 г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“