На основание заповед №РД-308/06.07.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 45 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

                                                                 се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години напомещения № 10 и №16, с предназначение „магазин-смесен тип със склад“, с обща площ 53 м2, находящи се в сутерена на Сграда с идентификатор 57100.502.172.1 „Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57100.502.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пожарево, одобрени със Заповед № РД-18-90/02.12.2021 г., УПИ I172, кв.14, с.Пожарево, община Божурище (сградата на Кметство с .Пожарево), при следните условия, определени с Решение № 45 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г.  

1.1. Начална тръжна цена за месечен наем в размер на 79.50 лева без включен ДДС или 95.40лева с включен ДДС.

1.2. Стъпка за наддаване в размер на 7.95 лева без включен ДДС.

1.3. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:

  • Участниците да бъдат юридически лица
  1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 95.40 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 1 август 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.
  2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 31.07.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

  • Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 01.08.2023 г. в деловодството в Община Божурище.
  • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
  • Дата, час и място за провеждане на търга – на 07.08.2023 г. от 14:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

  •  публикуване във вестник „24 часа“ на 10.07.2023 г.,
  • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 10.07.2023 г.
  • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 10.07.2023 г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“