На основание заповед №РД-404/12.09.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г. 

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НАСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.4 с предназначение за книжарница, с обща площ 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1327/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище, при следните условия, определени с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г.:

1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:

Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.4
59,88 лв.
5,90 лв.
23.03 м2
книжарница
  • Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
  • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
  • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.
  • Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 71,85 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 06 октомври 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.
  • Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 05.10.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС

Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 06.10.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

  • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
  • Дата, час и място за провеждане на търга – на 11.10.2023 г. от 09:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

  •  публикуване във вестник „24 часа“ на 14.09.2023г.,
  • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 14.09.2023г.
  • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 14.09.2023г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“