На основание заповед №РД-405/12.09.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г. 

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване за Учредяване на безсрочно право на строеж с площ 14.16 м2 за плътна ограда с височина до 2.20м., разположена изцяло в поземлен имот с идентификатор 05027.601.1021 (УПИ V9605,общ) по имотните граници с поземлени имоти с идентификатор 05027.601.1020 (УПИ ІІІ9605) и 05027.601.973 (УПИ VІ973,общ), частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1310/02.06.2022 г.., вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията – гр. Сливница на 07.06.2022 г., акт № 125, вх. рег. № 1312, том V, дело № 623/2022г. при следните условия, определени с Решение № 21 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г.  

  1. Начална тръжна цена в размер на 500.00 лева (петстотин лева), без включен ДДС и 600.00 лева (шестстотин лева), с включен ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител Консултантска къща „АМРИТА“ ООД, със сертификат рег. № 901700064 от 18.05.2017 г. на КНОБ (Камара на независимите оценители в България).
  1. Стъпка за наддаване в размер на 10 лева без включен ДДС.
  1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена – 60,00 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 6 октомври 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.
  2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 05.10.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата. Цената покрива материално-техническите и административни разходи по оформянето на документацията и обявяването на търга съгласно чл.16 ал.2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество.

  • Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 06.10.2023 г. в деловодството в Община Божурище.
  • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
  • Дата, час и място за провеждане на търга – на 11.10.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

  •  публикуване във вестник „24 часа“ на 14.09.2023г.,
  • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 14.09.2023г.
  • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 14.09.2023г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“