Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Ниско етажно жилищно строителство – 6 бр. жилищни сгради“ в имот идент. №77246.48.23, м.“Орозица“, с.Хераково