Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Ниско етажно жилищно строителство – 9 бр. жилищни сгради“ в имот идент. №77246.51.49, м.“Дъб“, с.Хераково