Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Шест броя жилищни сгради и собствен водоизточник“ в шест новопроектирани урегулирани поземлени имоти по плана на с.Гурмазово, образувани от ПИ с идент. № 18174.19.139, м.Дуняш