О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ДЛЪЖНОСТ: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В отдел „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

МЕСТОРАБОТА: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

СРОК: ПОСТОЯНЕН, НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Длъжността е свързана с административно обслужване на гражданите и бизнеса, администриране на местните данъци и такси и обезпечаване събираемостта, а именно:

ПРЕКИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Приема и обработва декларации по чл.14, чл.32, чл.54 и чл.61н. от Закона за местните данъци и такси и определя размера на задълженията по тях;
 2. Изготвя данъчни оценки по Приложение № 2 от ЗМДТ и чл.264, ал.1 от ДОПК;
 3. Издава удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции;
 4. Изготвя анализи за приходите от местни данъци и такси;
 5. Организира доброволното изпълнение на задълженията по ЗМДТ и др.публични задължения;
 6. Издава и връчва съобщения и документи, свързани с определените задължения по ЗМДТ;
 7. Изпраща покани по чл.182 от ДОПК за доброволно изпълнение до длъжника за данъчни и други публични задължения;
 8. Подготвя в срок отговор на възложени му за изпълнение писма, заявления, жалби, запитвания и др.
 9. Приема жалби срещу съобщения за данъчни задължения, окомплектова преписките и ги изпраща в законно установените срокове за разглеждане по компетентност;
 10. Информира и разяснява на данъчните субекти правата и задълженията им по ЗМДТ и ДОПК, както и оказва съдействие при попълване на формуляри и декларации.
 11. Участва в работата на комисиите, в чийто състав е назначен със заповед на кмета на общината;
 12. Изпълнява и други задължения, възложени му със заповед от кмета на общината.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование – ВИСШЕ – бакалавър/професионален бакалавър по…

 1. Предпочитани специалности и професионални направления – „Икономика“, „Стопански дейности“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или други в областта на икономическите дейности
 2. Компютърни умения.
 3. Да отговарят на изискванията по чл.107а от Кодекса на труда.
 4. Да притежават умения за работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна и професионална компетентност.
 5. Професионален опит в администрация е с предимство.
 6. Трудов стаж – не се изисква

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Писмено заявление до Кмета на Община Божурище – свободен текст;
 2. CV/Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Други копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се приемат в деловодството на Община Божурище, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: до 17:30 часа на 15.09.2021 година.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

Галя Константинова – началник на отдел „Местни данъци и такси“, тел. 0898894473