О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път I-8 „Калотина – СОП“, част от Обект „Автомагистрала „Европа“ в участъци от км 32+447.20 до км 33+612.73, от км 33+612.73 до км 33+858.23 и от км 33+858.23 до км 39+049.43, на територията на Софийска област, подробно описани в Решение № 219 на Министерския съвет от 27 март 2023 г.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 20 април 2012 г., участък от път І-8 (Е-80), в участък „Граница Република Сърбия – о. п. София – Запад“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

С Решение № 959 на Министерския съвет от 31 декември 2018 г., пътят от
българо-сръбската граница до гр. София е определен като „Автомагистрала „Европа“ (А-6). Автомагистралното трасе включва модернизираното трасе (уширяване на съществуващия път до автомагистрален габарит) на път I-8 в участъка от Граничен контролно-пропускателен пункт Калотина до гр. Сливница (от км 1+000 до км 32+447.20 ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) и трасе по нов терен с автомагистрален габарит с начало след гр. Сливница и край при изградения пътен възел, образуван от пресичането на път II-18 Софийски околовръстен път и път Северна скоростна тангента (от км 32+447.20 ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019 г. до км 48+611.93).

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение №219