ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и Заповед №РД-30/11.02.2019г. на кмета на община Божурище се

 

ОБЯВЯВА

конкурс за възлагане на управлението на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания.

 

 1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват следните кандидати:

 • български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително и ЮЛНЦ;
 • физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да са вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услугата „Наблюдавано жилище”.2. 3.

 1. Изисквания към кандидатите:
 • да имат най-малко 5 /пет/ години опит в сферата на предоставяне на социални услуги или сходни дейности, като имат реализирани договори за минимум една социална услуга през предходните пет години;
 • наличие на работен капацитет (персонал – квалификация);
 • представена програма за развитие на социалната услуга.
 1. Характеристика и специфика на предоставяната услуга

Определеният за доставчик на услугата кандидат трябва да организира предоставянето на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания, съгласно изискванията на Закона за социално подпомагане и останалите приложими нормативни актове, регламентиращи предоставянето на социалната услуга, в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги.

Доставчикът на социалната услуга следва да организира „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания в с. Гурмазово, ул. „Младен Панов” №27 – имот-частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1186 от 16.01.2019г.: сграда – „Учебно заведение с пансион, с РЗП 463 кв/м, находяща се в УПИ VIII – училище, кв. 10, с. Гурмазово, общ. Божурище.

Целевата група на социална услуга „Наблюдавано жилище” на територията на община Божурище:

–           лица от 18- до 25-годишна възраст без увреждания, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен независим живот, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа от роднини и близки.

Капацитет на услугата „Наблюдавано жилище”: 10 потребители.

Персонал на услугата „Наблюдавано жилище”: 2 щатни бройки, както следва;

–           управител /координатор/ – 1 бройка;

–           социален работник – 1 бройка.

 1. Срок на договора

Срок за предоставяне на услугата „Наблюдавано жилище”: 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за възлагане на управлението на услугата

 1. Конкурсна документация

Конкурсната документация се предоставя безплатно чрез публикуване на интернет страницата на Общината www.bozhurishte.bg в раздел „Конкурси” можете да я изтеглите по-долу:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение №1 – Проект на договор

Административни сведения – Образец №1

Декларация – образец №2

Декларация – образец №3

 1. Подаване на предложения за участие

Желаещите да участват в настоящия конкурс подават лично или чрез упълномощено лице предложенията си за участие в Деловодството на административната сграда на община Божурище на адрес гр. Божурище, бул.”Европа” №85 от 08:30 часа всеки работен ден до 17:30 часа на 01.04.2019г.

 

Лица за контакт: Владислава Симеонова – зам.-кмет на община Божурище – тел. 02 993 3233, Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище – тел. 02 993 3217.

 

 

 

ГЕОРГИ ДИМОВ

КМЕТ ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ