ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ–СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа №85, тел. факс: 02/993-31-04

 

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост за процедура по принудително отчуждаване

 

УВЕДОМЯВАМ ,

Собствениците на поземлен имот УПИ XVII–62 , кв. 6, с. Гурмазово, община Божурище, за процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, по ПРЗ на с. Гурмазово със Заповед № АБ – 122/21.05.1980г. и изменение на ПУП – ПР, одобрено със Заповед № ТС – 80/10.08.2015г. за улица с осови точки 33-34-35, а именно:

Иван Рангелов Христов и Йорданка Станоилова Христова.

От 804 кв.м., собственост на Иван Рангелов Христов и Йорданка Станоилова Христова се отчуждават 27 кв. м. за улица с осови точки 33-34-35.

Обща сума за равностойно парично обезщетение на собственика, определена въз основа на пазарна експертна оценка, изготвена от независим експертен оценител „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, в размер на 2 000.00 лв. (две хиляди лева) без включен ДДС или 2 400.00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), с включен ДДС.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят банкови сметки в отдел „ИДЕУС“, стая № 7, „Общинска собственост“, гр.Божурище, бул. Европа № 85, сградата на общината. Обявлението да се публикува в два централни ежедневника, на интернет страницата на община Божурище и копие от него да се изпрати до кмета с. Гурмазово за поставяне на определено за целта място в сградата на кметството.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ:

Георги Димов