newprog

 

Уважаеми госпожи и господа,

община Божурище обявява втори прием на документи, за свободни 9 места за потребители и асистенти, по проект “ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0291-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Бенефициент по проекта е Община Божурище, продължителността му – 22 месеца.

Проектът цели да бъдат обхванати следните целеви групи: хора с увреждания и техните семейства, деца с увреждания – в проeкта се допускат деца с  до 90% увреждане, констатирано чрез съответния, удостоверяващ медицински документ, самотно живеещи тежко болни хора над 65г., с ограничения или невъзможност за самообслужаване.

Проектът включва създаване на център за почасово предлагане на социални и здравни услуги, включващи 85 потребители, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицинска сестра.

Документите и екземплярите, необходими Ви за кандидадстване, можете да вземете от Деловодството в сградата на Община Божурище, на адрес: бул. „Европа“ №85, от 14 август до 18 август 2017г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч. Приемането на попълнените от Вас  документи, ще се осъществява от назначеното за тази цел лице, в бившата сграда на Общината, находяща се  на бул.“Европа“ № 81, 2-ри етаж, в стая №7, (сградата се намира на центъра на гр. Божурище, срещу общинския паркинг, на първия етаж се помещава отдел МДТ), в  срок: 24 август 2017г., от 09:00 ч. – 17:00 ч.

Необходими документи за кандидат-потребители на социалните услуги:

 • Заявления по образец и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на общината;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актулани медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие).
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв).
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за постъпване на работа по образец и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на общината;
 • Документ за самоличност- копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

Подборът на кандидатите ще се извърши от  Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Божурище, която ще разгледа постъпилите документи, след което ще обяви  кандидатите, отговарящи на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на интернет страницата на община Божурище и на таблото в сградата на Община Божурище. Събеседването ще се проведе от комисия, на дата и място, за които ще бъдат уведомени всички допуснати до събеседване кандидати.

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Божурище и на официалния сайт в установения срок.