На основание заповед №РД-243/03.07.2023г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 62 от Протокол №10/2024-27 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 31.05.2024 г. 

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НАМасивна едноетажна сграда с идентификатор 77246.700.132.1 с предназначение фитнес и бистро със ЗП 180,50 кв.м. и РЗП 180,50 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 77246.700.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хераково, одобрени със Заповед РД-18-125/01.08.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, по ПРЗ на с. Хераково, с използваема площ от 126,64 кв.м., актувана с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1189/20.02.2019 г.

, при следните условия, определени с Решение № 62 от Протокол №10/2024-27 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 31.05.2024 г. :

1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на сградата:

Сграда
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
77246.700.132.1
360,90 лв.
36 лв.
126,64  м2
фитнес и бистро

2. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на

годишния наем – 433 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 26 юли 2024 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

  1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 25.07.2024 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 26.07.2024 г. в деловодството в Община Божурище.

  • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
  • Дата, час и място за провеждане на търга – на 1.08.2024 г. от 13:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

  • публикуване във вестник „24 часа“ на 05.07.2024г.,
  • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 05.07.2024г.
  • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 05.07.2024г.
  • За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Кристияна Ангелова – специалист в отдел „ИДЕУС