ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание Заповед № РД – 438/28.09.2020 г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

Аптека, находяща се в сградата на Кметство село Пролеша с площ 26.50 м2, от която салон с площ 18.00 м2 и склад с площ 8.50 м2, находяща се в УПИ I, кв. 25 с. Пролеша, общ.Божурище,с АПОС № 419 от 09.12.2003г., за извършване на търговска дейност за покупко – продажба на лекарствени продукти.

  1. Начална тръжна цена

– 39.75 лева, без включен ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

  1. Депозит за участие:

 – 57.24 лева.

3.Тръжна документация – закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 13.10.2020г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.

  1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 01.10.2020 г. до 13.10.2020 г., в часовете между 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на Кмета на с. Пролеша, Григор Григоров – моб. тел. 0898739333, след предварителна уговорка.
  2. Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Община Божурище – най-късно до 09:00 часа на 14.10.2020г.

6. Дата, място и час на провеждане на търга – 14.10.2020 г. от 10:00 часа в сградата на общината.