ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-395 от 13.11.2018 г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на помещение Аптека, с площ от 224 кв.м., актувано с АЧОС № 453/13.05.2004 г., част от сградата на Поликлиниката в гр.Божурище, Община Божурище, находяща се в УПИ X, кв.89 по плана на гр.Божурище, за срок от 10 (десет) години, за Аптека.

  1. Начална тръжна цена

– 582.40 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

  1. Депозит за участие:

839.00 лева

  1. Тръжна документация – получава се на касата на общината, най-късно до 16:30 часа на 03.12.2018г., след заплащане на 50,00 лева, с включен ДДС.
  2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 26.11.2018 г. до 30.11.2018 г., в часовете между 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
  3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17:30 часа на 03.12.2018г. в деловодството на общината.
  4. Дата, място и час на провеждане на търга – 04.12.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.
  5. Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110