ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-439/28.09.2020г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

земеделска земя за отглеждане на селскостопански култури от стопопанскаета 2020-2023 г.

ПИ с ИД № 58606.9.9 с площ 205 дка, м.”Полето”, с. Пролеша – нива ІV кат., за 3 стопански години.

  1. Начална тръжна цена: за ІV кат.зем.земя – 30 лв./дка.
  2. Депозит за участие: 61.50лв
  3. Стъпка на наддаване – 5 лв./дка

4.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, на касата на Общината

5.Закупуване на тръжна документация до 17:00 часа на 13.10.2020 г.

6. Дата и час на търга – 14.10.2020г. от 11:00 часа в сградата на Общината