ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-328/08.10.2018 г. на кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ XXIII451, кв. 22, с. Храбърско, Община Божурище, с площ по графични данни 500 м2.

1.Начална тръжна цена – 15100.00 лева, без ДДС;

2.Депозит за участие-1510.00 лева

3. Тръжна документация –получава се на касата на общината, най-късно до 16.30 часа на 23.10.2018 г., след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС.

4.Оглед на имота – от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

5.Срок за представяне на предложенията за участие – до 17,30 часа на 23.10.2018 г. в деловодството на общината.

6.Дата, място и час на провеждане на търга-24.10.2018 г. от 14:00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110