Съобщение в Държавен вестник бр. 103 съобщава, че с Решение № 106 от протокол № 11 от 27.10.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.3.10, м. Лозаница, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.182 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.