Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0119 „Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в ЮЗР“ с водещ партньор Столична община ще се проведе в две общини:

  • гр. София на 23.04.2024 г. от 15:00 часа в зала на Областен информационен център – София, бул. „Витоша“ №99;
  • гр. Божурище на 25.04.2024 г. от 17:00 часа в зала на НЧ „Хр. Ботев 1934“, бул. „Европа“ №17.

Публични обсъждания ще бъдат проведени в населените места (общини) от областта, където са планирани дейности в концепциите за ИТИ.

За участие в публичните събития са поканени партньорите в концепциите, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД, Информация и консултации сдружение, Център за градска мобилност ЕАД, Столичен автотранспорт ЕАД, Община Божурище, Национална агенция за приходите, ДСП – Възраждане към регионална Дирекция – София град, представители на местните администрации, заинтересовани организации и институции, медии, широката общественост. Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР.

Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на обсъжданията или чрез анкети, които са достъпни на Фейсбук страницата на ОИЦ – София, както и на сайта www.bgregio.bg, www.eufunds.bg. Препоръки или възражения могат да се изпращат също и на електронната поща на ОИЦ-София/ Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР oic.sofia@gmail.com в срок до три дни от приключване на всички публични обсъждания.

В периода 18-30 април 2024 г. Областен информационен център – София-град и София-област, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Югозападния регион, ще организира провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, преминали етапа на оценка на административно съответствие и допустимост. 8 са концепциите за ИТИ от София област, които успешно преминаха този етап.

ЛИНК към: Презентации на 8 бр. концепциите за ИТИ от София област и график:

https://bgregio.eu/…/iti…/Grafik-lokacii-OIC-Sofiq-04.24

(В последния слайд на всяка презентация е поместен линк на анкетата, копира се в лентата за адреси и става активна) Всички новини за ИТИ: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/iti